top of page

สถานที่ใกล้เคียง

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 

1

ระยะ 600 เมตร

ระยะ 4.4 ก.ม.

วัดมงคลสามัคคี

2

วัดป่ารัตนวัน

ระยะ 4.5 ก.ม.

3

วัดป่าแม่ชีเขาใหญ่

4

ระยะ 6.9 ก.ม.

1

ไร่ธันยพร

ระยะ 5.4 ก.ม.

2

22 C คาเฟ่

ระยะ 7.6 ก.ม.

3

Flora Park

ระยะ 10 ก.ม.

4

A Cup of love

ระยะ 11 ก.ม.

1

ครัวริมเขื่อน

ระยะ 4 ก.ม.

2

ก๋วยเตียวไก่มะระ น้องดีม

ระยะ 7 ก.ม.

3

ครัวอรพิน

ระยะ 13 ก.ม.

4

ครัวมิ่งไม้

ระยะ 14 ก.ม.

bottom of page